Algemene voorwaarden

Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. We hebben deze algemene voorwaarden opgesteld zodat u precies weet wat u van ons mag verwachten en van u verwacht wordt.

Definities

 1. Dog’s Best Friend: opdrachtnemer.
 2. Klant: iedereen die een overeenkomst is aangegaan met Dog’s Best Friend. De overeenkomst wordt officieel aangegaan door het voorstel m.b.t. het aantal te volgen consulten/trainingen van Dog’s Best Friend en de algemene voorwaarden te accepteren.
 3. Consult/training: een training/les met de duur van 60 minuten.

Algemeen

 1. Alle tussen de Dog’s best friend en de klant gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden.
 2. Dog’s Best Friend is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade aan personen, dieren of eigendommen opgedaan voor, tijdens of na de les georganiseerd door Dog’s Best Friend.
 3. Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.
 4. Klanten dienen WA verzekerd te zijn voor hun hond(en).
 5. Dog’s Best Friend heeft kwaliteit en resultaat hoog in het vaandel staan. De trainers van Dog’s Best Friend zetten zich hier dan ook voor 200% voor in. Wij verwachten dit ook van onze klanten, u krijgt daarom na elke training huiswerk. De klant wordt geacht zich aan het huiswerk te houden, wanneer dit niet gebeurt kan het resultaat tegen vallen of langer duren dan van tevoren ingeschat.

 Training

 1. De klant krijgt tijdens het intakegesprek of tijdens het eerste consult/training een voorstel, met het door de trainer van Dog’s Best Friend beoogde aantal trainingen, die nodig zijn om het gewenste resultaat te behalen. Hierbij wordt ook een totaalprijs voor de trainingen gegeven.
  Indien er om wat voor reden dan ook extra trainingen nodig zijn om het gewenste resultaat te behalen, wordt hier een aparte factuur voor gestuurd. De klant is altijd in de gelegenheid te bepalen of ze wel of niet gebruik willen maken van extra trainingen.
  De klant dient de totaal overeengekomen kosten na de eerste training contact te betalen of binnen 5 werkdagen over te maken op rekeningnummer  NL23ABNA0621149055 ten name van Dog’s Best Friend
 2. Dog’s Best Friend begeleidt haar klanten niet alleen tijdens maar ook na het trainingsproces. Klanten kunnen te allen tijde telefonisch of per e-mail contact opnemen om advies te vragen. Hier worden geen kosten voor in rekening gebracht.
 3. Acceptatie van het voorstel van Dog’s Best Friend verplicht tot betaling van het gehele overeengekomen bedrag. Restitutie van het overeengekomen bedrag wordt niet gegeven.
 4. Trainingen dienen 24 uur van tevoren telefonisch of per e-mail afgezegd te worden. Wanneer hier niet aan wordt voldaan, vervalt het recht op inhalen.
 5. Indien door ziekte of overmacht het totaal aantal overeengekomen trainingen moet worden beëindigd door de klant en/of hond dient er een doktersverklaring c.q. dierenartsenverklaring te worden overlegd. Na overlegging van deze verklaring zal met de klant de mogelijkheden worden besproken voor het op een later tijdstip volgen van de gemiste trainingen.
 6. Indien door ziekte of overmacht de het totaal aantal overeengekomen trainingen moeten worden beëindigd door de trainer, wordt het resterende lesgeld aan de klant gerestitueerd.
 7. Inhaallessen zijn in geval van ziekte of overmacht mogelijk zonder extra kosten. De inhaallessen en -tijden worden in overleg en naar de mogelijkheid van de trainer ingepland.
 8. Indien door ziekte of overmacht van de trainer een les uitvalt zal deze in overleg en naar mogelijkheid van de trainer ingehaald mogen worden.
 9. Wanneer een klant twee of meer achtereenvolgende trainingen afzegt, vervalt de training. Restitutie van de kosten van deze training wordt in dat geval niet gegeven.
 10. Om het gewenste resultaat te kunnen halen mag er maximaal vier weken tussen twee trainingen zitten. Tenzij anders overeen gekomen vervalt dan de training.
 11. Tenzij anders afgesproken is de duur van een consult/training 60 minuten. Indien de training om wat voor reden dan ook uitloopt, krijgt de klant altijd de keuze om een opvolgend uur te trainen of een extra training in te plannen.

Overige bepalingen

 1. In overleg met de trainer(s) is het toegestaan dat de cursist andere
  personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico van de cursist.
 2. De klant dient de aanwijzingen van de instructeur/gedragstherapeut op te volgen.
 3. Wij verwachten van u dat u de hulpmiddelen aanschaft en gebruikt die Dog’s Best Friend u voorschrijft. (in verband met veiligheid van de klant, de instructeur/gedragstherapeut en de omgeving)
 4. Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door Dog’s Best Friend worden indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.
 5. Wij behouden ons het recht voor om het reglement evenals de prijzen wanneer wij dat nodig achten te wijzigen, zonder opgave van reden.